Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku

Ryzyko występuje powszechnie i w sposób ciągły.

Dlatego proces zarządzania ryzykiem powinien działać w podobny sposób i odpowiadać naturze prowadzonej działalności.

Doświadczony manager dostrzega problem ryzyka i nie toleruje zbyt dużego poziomu zagrożenia.

Jednak często podejmowane przez niego działanie jest oparte na doświadczeniu i intuicji.

Obecnie takie podejście nie jest wystarczające.

Zarządzanie ryzykiem ma ścisły związek z jakością świadczonych usług czy wytwarzanych produktów oraz poziomem kosztów co przekłada się na pozycję rynkową. 

Ryzyko w bankach występuje na wszystkich szczeblach zarządzania i także system zarządzania nim musi obejmować całość organizacji poczynając od rady nadzorczej a kończąc na poszczególnych stanowiskach pracy. W praktyce można wyróżnić 4 do 6 poziomów zarządzania ryzykiem. Zależy to od wielkości organizacji oraz podejścia scentralizowanego lub zdecentralizowanego do zarządzania.

Proces zarządzania ryzykiem składa się z czterech podstawowych kroków:

  • identyfikacja ryzyka
  • ocena ryzyka
  • działania ograniczające ryzyko
  • monitorowanie ryzyka

W różnych branżach i przedsiębiorstwach wypracowywane są odmienne podejścia do ryzyka. Jest to naturalne, wynika ze specyfiki branży i różnych rodzajów zagrożeń. Także wielkość organizacji, jej kultura organizacyjna i wiele innych czynników wpływa na tworzenie i działanie systemu zarządzania ryzykiem.

Wypracowaliśmy własną koncepcję zarządzania ryzykiem opartą na obowiązujących regulacjach i standardach.

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu systemów zarządzania ryzykiem oraz w szkoleniach w tym zakresie.

Tematyką powiązaną z zarządzania ryzykiem jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Tu także dysponujemy doświadczeniami.