Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku

Ryzyko występuje powszechnie i w sposób ciągły.

Dlatego proces zarządzania ryzykiem powinien działać w podobny sposób i odpowiadać naturze prowadzonej działalności.

Doświadczony manager dostrzega problem ryzyka i nie toleruje zbyt dużego poziomu zagrożenia.

Jednak często podejmowane przez niego działanie jest oparte na doświadczeniu i intuicji.

Obecnie takie podejście nie jest wystarczające.

Zarządzanie ryzykiem ma ścisły związek z jakością świadczonych usług czy wytwarzanych produktów oraz poziomem kosztów co przekłada się na pozycję rynkową. 

Ryzyko w bankach występuje na wszystkich szczeblach zarządzania i także system zarządzania nim musi obejmować całość organizacji poczynając od rady nadzorczej a kończąc na poszczególnych stanowiskach pracy. W praktyce można wyróżnić 4 do 6 poziomów zarządzania ryzykiem. Zależy to od wielkości organizacji oraz podejścia scentralizowanego lub zdecentralizowanego do zarządzania.

Proces zarządzania ryzykiem składa się z czterech podstawowych kroków:

  • identyfikacja ryzyka
  • ocena ryzyka
  • działania ograniczające ryzyko
  • monitorowanie ryzyka

W różnych branżach i przedsiębiorstwach wypracowywane są odmienne podejścia do ryzyka. Jest to naturalne, wynika ze specyfiki branży i różnych rodzajów zagrożeń. Także wielkość organizacji, jej kultura organizacyjna i wiele innych czynników wpływa na tworzenie i działanie systemu zarządzania ryzykiem.

Wypracowaliśmy własną koncepcję zarządzania ryzykiem opartą na obowiązujących regulacjach i standardach.

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu systemów zarządzania ryzykiem oraz w szkoleniach w tym zakresie.

Tematyką powiązaną z zarządzania ryzykiem jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Tu także dysponujemy doświadczeniami.

Ryzyko w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni w niepewnym świecie - wybrane zagadnienia

Ryzyko w organizacji

Ryzyko jest wpisane we wszystkie działania organizacji a także każdego człowieka. Nigdy nie mamy pewności co do przyszłych zdarzeń. W planowaniu i zarządzaniu musimy uwzględniać ryzyko i szukać sposobów jego ograniczenia. Ta część aktywności to zarządzanie ryzykiem.

Dotyczy to przedsiębiorstw, organizacji ponadnarodowych a także państw.

Wiele katastrof i sytuacji kryzysowych było następstwem nieadekwatnego zarządzania ryzykiem.

W teorii i praktyce zdefiniowano wiele typów ryzyka. Jest to związane z tym, że w zależności od rodzaju organizacji, jej wielkości, branży w której działa, kontekstu prawnego i kulturowego oraz wielu zmiennych czynników występują różne zagrożenia. Także sposoby ograniczania powinny być dostosowane do występujących zagrożeń. 

Czytaj więcej: Ryzyko w cyberprzestrzeni

Finanse_Publiczne

Zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych - konieczność i szansa

Czym jest ryzyko?

Z ryzykiem mamy do czynienia w naszym życiu a także w działaniu instytucji i organizacji.

Ryzyko jest definiowane i klasyfikowane w różny sposób w zależności od branży i obszaru naszego zainteresowania. Jednak jego istota pozostaje zawsze taka sama.

Ryzyko występuje powszechnie i w sposób ciągły.

Dlatego proces zarządzania ryzykiem powinien działać w podobny sposób i odpowiadać naturze prowadzonej działalności.      

Doświadczony manager dostrzega problem ryzyka i nie toleruje zbyt wysokiego poziomu zagrożenia.

Jednak często podejmowane przez niego działanie jest oparte na doświadczeniu i intuicji.

Obecnie takie podejście nie jest wystarczające. Zarządzanie skomplikowanymi organizmami podlegającymi częstym i dynamicznym zmianom wewnętrznym oraz działającymi w zmiennym otoczeniu wymaga odpowiednich narzędzi.

Czytaj więcej: Finanse_Publiczne

Holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem

 

Holistyczne podejście do ryzyka w organizacji - koncepcja

Abstract

Współczesne zarządzanie wiąże się nieodłącznie z otrzymywaniem informacji nadmiarowej przez osoby podejmujące decyzje oraz z pracą w „szumie informacyjnym” .

Istotnym problemem są także silosy informacyjne.

Podejście holistyczne pozwala na efektywne zarządzanie organizacją lub jej istotnymi składowymi i przełamanie tych problemów.

Wsparciem technologicznym jest tu oprogramowanie eksperckie.

Oprogramowanie typu eksperckiego jest bardzo skutecznym narzędziem przetwarzania informacji i wspomagania procesu zarządzania organizacją. Projektowane przez nas rozwiązanie, posługując się regułami i bazą wiedzy , potrafi przekształcić dane i informacje w zagregowaną, kompletną i aktualną wiedzę.

Jest to odpowiedź na współczesną potrzebę wspomagania procesu podejmowania decyzji zarządczych.

Czytaj więcej: Holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem