myRMS

 

 

Risk Management System Oferujemy system wspomagający zarządzanie ryzykiem  my RMS .

Jego funkcjonalność jest dostosowywana do potrzeb i potencjału użytkowników.

Współpracujemy rozwijając aplikację i dostosowując ją do zmieniających się potrzeb.

System działa od 8 lat.

Mamy wieloletnie doświadczenia we wdrażaniu i w rozwoju.

Zapewniamy:

Zoptymalizowaną funkcjonalność

Możliwości rozwoju systemu

Efektywność funkcjonalną i ekonomiczną

Dlaczego wybrać system oferowany przez myIT ?

Mamy doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych systemów dla sektora finansowego.

Pomagamy w definiowaniu wymagań funkcjonalnych.

Na życzenie udzielamy wsparcia merytorycznego.

Pomagamy wybrać i uruchomić najlepszą platformę sprzętowo-systemową.

Dostosowujemy oprogramowanie do wymogów użytkownika.

Wdrażamy aplikację.

Szkolimy użytkowników, prowadzimy warsztaty.

Zapewniamy rozwój programu i serwis.

Już wdrożyliśmy nasz system my RMSKorzyści wynikające ze stosowania systemumyRMS

Obniżenie pracochłonności i kosztów zarządzania ryzykiem

Systematyczne i wielopoziomowe raportowanie

Ustanowienie efektywnych (po części zautomatyzowanych) procedur kontrolnych

Wprowadzenie w organizacji przejrzystych i stabilnych reguł i procedur zarządzania ryzykiem

Możliwość rozwoju systemu oraz dodawanie nowych modułów


Aplikacja Risk Management System myRMS

 

 

Moduły aplikacji

Ryzyko (moduł podstawowy)

Incydenty - moduł monitorowania incydentów (Repozytorium przypadków)

Mechanizmy Kontrolne

Samoocena Kontroli Wewnętrznej (CSA)

Baza Strat

KRI (Wskaźniki ryzyka)

Ryzyko projektów

Ryzyko procesów

Ryzyko produktów

Generator raportów

Uwaga: jest to podstawowa funkcjonalność. Może być rozbudowana o istniejące moduły lub wykonane na zlecenie.

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem programumyRMS

Celem jest identyfikacja ryzyka, ocena na różnych poziomach (jednostki organizacyjne, procesy, cele strategiczne itd.) i zarządzanie nim.

Program umożliwia także stosowanie narzędzi redukcji ryzyka, jego monitorowanie i raportowanie na różnych szczeblach zarządzania.

Kontroli i ocenie podlega ryzyko zdefiniowane przez użytkownika w procesie wdrażania i parametryzacji systemu.

Możliwe jest zarządzanie ryzykiem w ujęciu procesowym.


Proponowane produkty/usługi w zakresie tworzenia systemu zarządzania ryzykiem

Konsulting i wsparcie przy budowie systemu zarządzania ryzykiem

Program my RMS

Wdrożenie

Współpraca przy parametryzacji programu

Szkolenie użytkowników

Rozwój systemu zgodnie z potrzebami użytkowników

Serwis

Wsparcie merytoryczne (konsulting i warsztaty)

Inne – zgodnie z potrzebami 

Nie sprzedajemy programówmy /IT/ dostarczamy rozwiązaniaUwaga: ze względu na stały rozwój programu oraz jego dostosowywanie do wymagań użytkowników funkcjonalność może ulec zmianie.