Aplikacja Risk Management System myRMS

 

 

Moduły aplikacji

Ryzyko (moduł podstawowy)

Incydenty - moduł monitorowania incydentów (Repozytorium przypadków)

Mechanizmy Kontrolne

Samoocena Kontroli Wewnętrznej (CSA)

Baza Strat

KRI (Wskaźniki ryzyka)

Ryzyko projektów

Ryzyko procesów

Ryzyko produktów

Generator raportów

Uwaga: jest to podstawowa funkcjonalność. Może być rozbudowana o istniejące moduły lub wykonane na zlecenie.

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem programumyRMS

Celem jest identyfikacja ryzyka, ocena na różnych poziomach (jednostki organizacyjne, procesy, cele strategiczne itd.) i zarządzanie nim.

Program umożliwia także stosowanie narzędzi redukcji ryzyka, jego monitorowanie i raportowanie na różnych szczeblach zarządzania.

Kontroli i ocenie podlega ryzyko zdefiniowane przez użytkownika w procesie wdrażania i parametryzacji systemu.

Możliwe jest zarządzanie ryzykiem w ujęciu procesowym.


Proponowane produkty/usługi w zakresie tworzenia systemu zarządzania ryzykiem

Konsulting i wsparcie przy budowie systemu zarządzania ryzykiem

Program my RMS

Wdrożenie

Współpraca przy parametryzacji programu

Szkolenie użytkowników

Rozwój systemu zgodnie z potrzebami użytkowników

Serwis

Wsparcie merytoryczne (konsulting i warsztaty)

Inne – zgodnie z potrzebami 

Nie sprzedajemy programówmy /IT/ dostarczamy rozwiązaniaUwaga: ze względu na stały rozwój programu oraz jego dostosowywanie do wymagań użytkowników funkcjonalność może ulec zmianie.